ورود به سایت

سخنی با سهامداران


با توجه به اینکه عده زیادی از سهامداران نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکرده اند و شرکت ملزم به سامان دهی این قسمت از تعهدات به صورت قانونی است. نیازمند همکاری سهامدارن جهت تسویه تعهدات خود می باشد. 
شرکت سیمان بیارجمند به عنوان بزرگترین جامعه سهامداران سیمان کشور مطرح شده و تمام تلاش مدیران و پرسنل شرکت در جهت ایفای حق سهامداران به واسطه این مشارکت است و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.