ورود به سایت

اقدامات صورت پذیرفته در واحد مالی

تاریخ : 04.03.98
نویسنده : admin
نظرات : 0
بازدیدها : 221
  • امتیاز منفی
  • 0
  • امتیاز مثبت

مقدمه 

تأمین نیازهای مالی و امور مرتبط با آن یکی از اولین و مهمترین الزاماتی است که در دنیای رقابتی امروز، کسب‌ وکارهای 

مختلف با آن مواجه هستند. به ‌نوعی می‌توان گفت، تمامی فعالیت‌های سازمانی به نحوی وابسته به امور مالی است و در صورتی 

که سازمان از نظر امور مالی با مشکلی مواجه شود، کل حیات سازمان به خطر می‌افتد. در این نوشتار اقدامات صورت پذیرفته 

در واحد مالی  شرکت سیمان بیارجمند به شرح زیر به اطلاع میرسد.


1 _ نظارت و کنترل بر تهیه صورتهاي مالی بـر اسـاس اسـتانداردهاي حـسابداري و اطلاعـات موجـود در دفاتر شرکت به 

منظوراطمینان از صحت صورتهاي مالی ارائه شده مراجع ذیصلاح.

2 _ارائه گزارشات مالی (بودجه اي، نقـدینگی، دارایـی هـا، وضـعیت پیمانکـاران، مالیـه، بـدهی) بـر اسـاس اطلاعات موجود 

در دفاتر به منظور آگاهی مقامات مافوق براي اتخاذ تصمیمات.

3 _پیگیري تامین منابع مالی بر اساس بودجه شرکت و موافقت هاي مبادله شده بـا سـازمانهاي مربوطـه به منظور تامین نقدینگی

لازم براي هزینه هاي جاري و سرمایه اي.

5 _ نظارت بر ثبت حسابها و نگهداري دفاتر قانونی و اسناد بر اساس آئین نامه تحریـر دفـاتر بـه منظـوراطمینان از ثبت دقیق و 

به موقع رویدادهاي مالی.

6 _ کنترل حسابهاي دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیري مغایرات بر اسـاس صـورت مغـایرت و تطبیـق حسابها به منظور 

رفع مغایرتها و شفاف سازي حسابها.

7 _ نظارت و کنترل بر کلیه پرداختها (حقوق و مزایا، صورت وضعیت پیمانکاران و سایر ) براساس آیین نامه ها، مقررات و 

قوانین مربوطه 

8 _ کنترل و نظارت و تایید امور مربوط به حسابداري بر اساس آیین نامه ها، قوانین، مقـررات و مـدارك مربوطـه بـه منظـور 

حـصول اطمینـان از نگهـداري وحفاظت از دارایی به نحو مناسب.

9 _ انجام اقدامات اساسی در زمینه به روز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری شرکت و تهیه و تنظیم برخی آیین 

نامه هایی که ضرورت تعیین چارچوب کنترلی را دارند . مانندآیین نامه تنخواه گردان ، آیین نامه معاملات  ، ، آیین نامه ثبت 

اسناد حسابداری و  ارائه  گزارش های مالی به  مدیریت وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرت ها.

10-صدورکـلیه اسناد حسابداری شرکت اعم از تنخواه گردانها , اموال و دارائیهای ثابت ، درآمدها وفروش ، حقـوق ودستمزد ، 

اسناد اصلاحی ، و اعلام نواقص موجود درمستندات ارسالی ، به واحدها یااشخاص ارجاع دهـنده .

11-تهیه پرینت اسناد و الصاق مدارک مربوطه جهت حفظ و نگهداری صحیح آنها .

12- نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیتهای مالی، صدور و ثبت اسنادحسابداری و بررسی اسناد مدارک، مستندات، 

عملیات شرکت و چک لیستهای قوانین مربوطه با مد نظر قراردادن رعایت قوانین و مقررات.

13- تهیه گزارش و اظهارنامه مالیات برارزش افزوده در مهلت های قانونی تعیین شده و پیگیری جهت تحویل موارد به مراجع 

مربوطه

14- ثبت بموقع دفاترقانونی (روزنامه وکل) براساس اسناد قطعی شده حسابداری یاخلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم 

کامپیوتری ، مطابق آئین نامه ثبت ونگهداری دفاترقانونی مصوب 

15-نظارت و کنترل حسابهای بانکی و رفع مغایرت احتمالی آنها

16- برنامه ریزی به منظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف. 

17- برنامه ریزی و کنترل اقلام به منظور اداره دارایی ها و سرمایه در گردش شـرکت و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های 

مختلف بر اساس بودجه سالانه که مورد تصویب هیئت مدیره شـرکت رسیده باشد.

18- ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسی ها و نتایج گزارش های مالی و ارائه گزارش به مدیریت محترم عامل 

19 - ارزیابی مستمر سیستم ها، روش ها، و فرض های مرتبط با امور مالی و اعلام نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی 

موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی به مدیریت محترم عامل 

20- انجام وظیفه به عنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب و دستورالعمل های درون سازمان منطبق با استانداردهای حسابداری.

21 -تهیه و تنظیم گزارشات مالی و ارائه  به مدیریت محترم عامل 

22- برنامه ریزی به منظورانجام حسابرسی پایان سال.

23- تصویب هر نوع گزارش از جمله گزارشات  دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی و ثبت ماشینی.

24- انجام سایر وظایف محوله بر اساس سیستم های مدون و به تشخیص مـدیریت محتـرم شـرکت.